Algemene voorwaarden

  1. Definities 1.1. Meulenkamp ICT, gevestigd te Noorderdiep 364, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer [KvK-nummer]. 1.2. 'Klant': verwijst naar elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruikmaakt van de diensten van het bedrijf. 1.3. 'Diensten': verwijst naar alle producten en/of diensten die worden aangeboden door het Meulenkamp ICT
  2. Toepasselijkheid 2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen van Meulenkamp ICT, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 2.2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen Meulenkamp ICT en de klant.
  3. Aanbiedingen en Offertes 3.1. Alle aanbiedingen en offertes van het ICT Bedrijf zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 3.2. Het ICT Bedrijf is niet gebonden aan kennelijke fouten of vergissingen in aanbiedingen of offertes.
  4. Prijs en Betaling 4.1. Alle prijzen zijn vermeld in euro's en inclusief btw. 4.2. Betaling dient te geschieden binnen [aantal dagen] dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. 4.3. Bij niet-tijdige betaling is de Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Wij zijn gerechtigd om rente in rekening te brengen over het openstaande bedrag conform de wettelijke rente.
  5. Levering en Garantie 5.1. Meulenkamp ICT zal zich inspannen om de diensten naar beste kunnen te leveren. 5.2. Meulenkamp ICT garandeert dat de geleverde diensten voldoen aan de overeengekomen specificaties en vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten. 5.3. Eventuele gebreken dienen binnen 12 maanden na levering schriftelijk te worden gemeld aan Meulenkamp ICT. Indien de Klant tijdig reclameert, zal Meulenkamp ICT de gebreken kosteloos herstellen of vervangen.
  6. Aansprakelijkheid 6.1. Meulenkamp ICT niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, winstderving en immateriële schade, die voortvloeit uit of verband houdt met de levering of het gebruik van de diensten. 6.2. De aansprakelijkheid van Meulenkamp ICT is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van Meulenkamp ICT wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico.
  7. Overmacht 7.1. Meulenkamp ICT is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
  8. Slotbepalingen 8.1. Op alle overeenkomsten en geschillen tussen Meulenkamp ICT en de klant is het Nederlands recht van toepassing. 8.2. Eventuele geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met deze Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Meulenkamp ICT is gevestigd.